Tìm kiếm nhanh

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về các cơ chế chính sách thúc đẩy văn học, nghệ thuật nhằm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới