Tìm kiếm nhanh

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2006/CT-BXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CƠ QUAN BỘ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ

Trong những năm qua công tác pháp chế tại cơ quan Bộ và tại các doanh nghiệp từng bước được củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhi^*n, @^- việc tổ chức và thực hiện công tác pháp chế tại cơ quan Bộ và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ còn nhiều tồn tại và hạn chế, chưa theo kịp y^*u cầu thực tế. Công tác soạn thảo văn bản pháp %30%#j= còn chậm, chất lượng chưa cao; đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế còn thiếu và hạn chế về trình độ ?/??\y^*n môn nghiệp vụ; điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn. Tại các doanh nghiệp công tác pháp chế còn chưa được quan tâm đúng mức, nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức pháp chế hoặc chưa bố trí cán bộ ?/??\y^*n trách làm công tác pháp chế. Do vậy, @^- hoạt động của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ?/??\y^*n môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định122/2004/NĐ-CP) và Thông tư li^*n tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 24/1/2005 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành /|$\t số điều của Nghị định 122/2004/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư 01/2005/TTLT/BTP-BNV); để kiện toàn tổ chức và tăng cường công tác pháp chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị:

1. Phổ biến, quán triệt sâu sắc Nghị định 122/2004/NĐ-CP, Thông tư li^*n tịch 01/2005/TTLT/BTP-BNV chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch củng cố, kiện toàn, tăng cường công tác pháp chế của cơ quan Bộ và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ đáp ứng y^*u cầu đòi hỏi của thực tế và các quy định của Chính phủ.

2. Vụ Pháp chế rà soát đánh giá tình hình thực tế của Vụ về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và các điều kiện khác theo quy định của Nghị định 122/2004/NĐ-CP báo cáo Bộ trưởng @^- Quý II năm 2006, đề xuất biện pháp kiện toàn tổ chức bi^*n chế của Vụ đảm bảo đủ điều kiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Nghị định 122/2004/NĐ-CP.

3. Cục Quản lý nhà, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức /|$\t bộ phận ?/??\y^*n trách làm công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định 122/2004/NĐ-CP, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, y^*u cầu công việc và bi^*n chế của đơn vị để lựa chọn mô hình tổ chức pháp chế cho phù hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định @^- Quý II/2006. Chức danh, ti^*u ?/??\ẩn của cán bộ làm công tác pháp chế tại Cục thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 122/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 01/2005/TTLT/BTP-BNV.

Bộ phận pháp chế tại các Cục có nhiệm vụ giúp Cục trưởng thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp %30%#j=; chủ trì tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp %30%#j=; rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= và phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= @^- các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục.

4. Trong Quý II năm 2006, các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại đơn vị mình theo quy định tại Nghị định 122/2004/NĐ-CP. Các doanh nghiệp có thể thành lập Phòng hoặc Ban pháp chế phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trường hợp không thành lập Phòng hoặc Ban pháp chế ri^*ng thì phải giao cho /|$\t đơn vị đảm nhiệm công tác pháp chế và phải cử cán bộ ?/??\y^*n trách làm công tác pháp chế. Chức danh, ti^*u ?/??\ẩn của cán bộ làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 122/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 01/2005/TTLT/BTP-BNV. Các doanh nghiệp đảm bảo kinh phí, điều kiện làm việc để bộ phận pháp chế tại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ, quy*k% hạn quy định tại Điều 6 của Nghị định 122/2004/NĐ-CP.

5. Trong Quý II năm 2006, Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, đánh giá tổng hợp tình hình bi^*n chế, ti^*u ?/??\ẩn chức danh của cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại cơ quan Bộ và các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ; hướng dẫn các đơn vị xác định cụ thể về chức danh và cơ cấu cán bộ làm công tác pháp chế theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 122/2004/NĐ-CP; đề xuất trình Bộ trưởng biện pháp củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, ?/??\y^*n môn, nghiệp vụ đáp ứng với y^*u cầu thực tế và quy định của Chính phủ.

6. Vụ Pháp chế phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ sở đào tạo xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ?/??\y^*n môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ nhằm nâng cao kiến thức pháp %30%#j= và ?/??\y^*n ngành đáp ứng y^*u cầu quy định tại Nghị định 122/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 01/2005/TTLT/BTP-BNV.

7. Kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động pháp chế như công tác xây dựng pháp %30%#j=, rà soát, kiểm tra và phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= được cân đối @^- dự toán ngân sách thường xuy^*n hàng năm của Bộ, trường hợp cần thiết thì lập dự toán ri^*ng trình Bộ trưởng quyết định. Đối với các đơn vị được giao dự toán ngân sách ri^*ng thì kinh phí hỗ trợ cho công tác pháp chế được cân đối @^- dự toán ngân sách được giao hàng năm của đơn vị.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học đảm bảo điều kiện về phòng làm việc, trang thiết bị và các điều kiện khác cho tổ chức pháp chế cơ quan Bộ; xây dựng, củng cố mạng thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu pháp %30%#j=, đảm bảo hệ thống thông tin pháp %30%#j= luôn đầy đủ, cập nhật và thông suốt.

8. Định kỳ 6 tháng và hàng năm các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế và kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Vụ pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Cục QLN, Cục GĐNN về CLCTXD, Vụ TCCB, Vụ KTTC, VP Bộ, TTTin học;
- Các DNNN trực thuộc BXD;
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG 
Nguyễn Hồng Quân

 


Văn bản mới