Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">******

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">********

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 1053/2006/NQ-UBTVQH11

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006 %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">GIẢI THÍCH KHOẢN 6 ĐIỀU 19 CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Ban hành văn bản quy w--W--W pháp %30%#j=;
Sau khi xem xét Tờ trình số 682/TTr-KTNN ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước và Báo cáo ý kiến số 3050/UBKTNS ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội;
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">“Quyết định, chỉ thị” quy định tại khoản 6 Điều 19 của Luật Kiểm toán Nhà nước được hiểu như sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. “Quyết định, chỉ thị” do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành bao gồm quyết định, chỉ thị là văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= và quyết định, chỉ thị là văn bản áp dụng pháp %30%#j=.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. “Quyết định, chỉ thị” do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành theo thẩm quy*k% để hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán Nhà nước và các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= khác của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội li^*n quan đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân là văn bản quy w--W--W pháp %30%#j=./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nguyễn Phú Trọng


Văn bản mới