Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 708/2008/UBTVQH12

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 386/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ KHU VỰC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung /|$\t số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi /|$\t số điểm, khoản tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết số 386/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực:

1. Khoản 8 Điều 1 được sửa đổi như sau:

“8. Viện kiểm sát quân sự Thủ đô Hà Nội”.

2. Điểm h khoản 1 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“h) Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Thủ đô Hà Nội”.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng @^- w--W--W vi nhiệm vụ, quy*k% hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng


Văn bản mới