Tìm kiếm nhanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
-------

%%0%#. lang=EN-GB http*%!%40%"mso-ansi-language: EN-GB">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2009/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 08 tháng 01 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG QUẬN 3

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 3 về việc đề nghị Hội đồng nhân dân quận thông qua đồ án điểu chỉnh quy hoạch ?/??\ng xây dựng quận 3; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch ?/??\ng xây dựng quận 3 theo tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 3.

2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận 3 phối hợp với các cơ quan có li^*n quan nghi^*n cứu tổ chức thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch ?/??\ng quận 3 @^- tổng thể quy hoạch ?/??\ng 14 quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX, thông qua tại kỳ họp lần thứ 18 vào ngày 08 tháng 01 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư


Văn bản mới