Tìm kiếm nhanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 74/2008/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) QUẬN TÂN PHÚ, 11 PHƯỜNG CỦA QUẬN TÂN PHÚ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I - KỲ HỌP LẦN THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tr^*n địa bàn quận Tân Phú và 11 phường của quận Tân Phú; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND-KTXH ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Tân Phú và 11 phường của quận Tân Phú. Đồng thời quyết nghị:

- Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020:

Hội đồng nhân dân quận đồng ý những nhận định về công tác quản lý đất đai, tình hình sử dụng đất và biến động đất đai tr^*n địa bàn quận Tân Phú giai đoạn từ 2004 - 2005. Lưu ý đến những hạn chế @^- quản lý sử dụng đất @^- thời gian qua và tìềm năng sử dụng đất để có biện pháp khắc phục, khai thác sử dụng đất hiệu quả đúng theo quy hoạch được duyệt.

- Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010):

Căn cứ vào Nghị quyết này Ủy ban nhân dân quận cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả @^- việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010). Định kỳ hàng năm có kiểm tra đánh giá việc quản lý sử dụng đất, báo cáo Hội đồng nhân dân theo quy định.

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận thực hiện nghi^*m theo nội dung tại Thông báo số 7761/TB-TNMT-KH ngày 25 tháng 9 năm 2008 của Sở Tài nguy^*n và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng theo quy định và phổ biến công khai rộng rãi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Tân Phú và 11 phường của quận Tân Phú @^- cán bộ, công chức và nhân dân sau khi quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quy*k% ph^* duyệt.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận y^*u cầu Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót @^- việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp lần thứ 13 thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu


Văn bản mới