Tìm kiếm nhanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4
-------

%%0%#. lang=EN-GB http*%!%40%"mso-ansi-language: EN-GB">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 48/2008/NQ-HĐND

Quận 4, ngày 11 tháng 9 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4 VÀ 15 PHƯỜNG THUỘC QUẬN 4 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4, KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2007/NQ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi xem xét báo cáo và Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tr^*n địa bàn quận 4 và 15 phường thuộc quận 4 - thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, góp ý thảo luận của các đại biểu và ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp thứ 13,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí nội dung Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tr^*n địa bàn quận 4 và 15 phường thuộc quận 4 - thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó:

1. Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020:

Hội đồng nhân dân quận đồng ý với những đánh giá về nguy^*n nhân tồn tại @^- việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và nhận định khó khăn, vướng mắc về tình hình biến động do di dời ?/??\yển mục đích sử dụng đất và công tác quản lý đất đai.

Hội đồng nhân dân quận lưu ý nhũng hạn chế @^- quản lý, vốn đầu tư các dự án và công tác tái định cư, tiềm năng sử dụng đất và tiến độ thực hiện của từng dự án để có hướng khắc phục.

2. Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010):

Đề nghị Ủy ban nhân dân quận cần có những giải pháp đồng bộ hiệu quả @^- việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010). Định kỳ hàng năm có kiểm tra đánh giá việc quản lý sử dụng đất, báo cáo Hội đồng nhân dân quận theo quy định. Phối hợp với các ngành chức năng của thành phố nghi^*n cứu điều chỉnh lộ giới /|$\t số hẻm và đường cho phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế ở địa phương.

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức công bố quy hoạch, tuy^*n truy*k%, phổ biến công khai và rộng rãi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tr^*n địa bàn quận 4 và 15 phường thuộc quận 4 @^- cán bộ, công chức và nhân dân sau khi quy hoạch sử dụng đất được ph^* duyệt.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ph^* duyệt. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, 2 Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất tr^*n địa bàn quận 4 và của 15 phường thuộc quận 4.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tường


Văn bản mới