Tìm kiếm nhanh

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1199/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Bảo hiểm thất nghiệp thuộc Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp về bảo hiểm thất nghiệp;

Bảo hiểm thất nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để giao dịch; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Bảo hiểm thất nghiệp có nhiệm vụ:

1. Về tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp về bảo hiểm thất nghiệp sau khi được Cục trưởng Cục Việc làm phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

c) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

2. Công tác kế hoạch – tài chính bảo hiểm thất nghiệp:

a) Lập dự toán, phân bổ kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp.

b) Kiểm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp.

c) Tổng hợp và báo cáo quyết toán kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

3. Quản lý cán bộ, viên chức, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Cục trưởng Cục Việc làm.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1. Bảo hiểm thất nghiệp có Giám đốc và các Phó giám đốc.

2. Các phòng chức năng gồm:

- Phòng Nghiệp vụ;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Văn phòng.

Điều 4. Giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp quy định nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng và Văn phòng; Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan sau khi được Cục trưởng Cục Việc làm phê duyệt. Phân công sắp xếp cán bộ viên chức hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Việc làm, Giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- Như Điều 6;
- Lưu: VT, TCCB, CVL.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân


Văn bản mới